200 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz!

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

GABRİNİ KOZMETİK ANONİM ŞİRKETİ. (“Şirket”) olarak www.gabrini.com internet sitesi aracılığı ile siz üyelerimize ait kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz 

Gabrini Kozmetik tarafından, adınız, soyadınız, yaşadığınız şehir, doğum tarihiniz, cinsiyet bilgileriniz, cep telefonu numaranız, elektronik posta adresiniz ve fotoğrafınız ile Gabrini internet sitesine üye olma süreciniz ve üyeliğinizin devamı kapsamında tarafınızca doğrudan Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Elde Etme Yolları, İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, işyerimiz insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, performans değerlendirme, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması, tarafınızla imzalanan sözleşmeler gereği ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, maaş ve diğer personel hakkediş ödemelerinin yapılması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi ve diğer şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, soruşturma ve denetimlerin yapılması, işyerindeki taşınmaz ve taşınmaz malların güvenliğinin sağlanması, Şirket binasına ve Şirket’in proje sunduğu işyerlerine giriş ve çıkışın kontrol altında tutulması izinsiz girişin engellenmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, Şirket’in bilgisayar sistemlerinin güvenlik ve yedekleme amaçlı olarak kullanıcı izlerinin ve işlemlerinin kaydedilmesi, çalışan memnuniyeti eğitimlerinin yapılması ile şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması, şirketimizce hizmet sunulan işyerlerinde güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera görüntülerinin ve seslerin kaydedilmesi, çalışanların sağlığının korunması amacıyla sağlık raporlarının ve biyolojik verilerinin işlenmesi ve kaydedilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir.

Ayrıca işyerimiz, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer amaçlarla ve     bu veri işleme şartları ile sınırlı olmak kaydıyla da kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.

3. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve işyerimizin hukuki ve/veya ticari yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız, hizmet sunduğumuz kişi ve şirketler, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, danışmanlarımız, vekillerimiz, şirket yöneticilerimiz, sigorta şirketleri, emniyet genel müdürlüğü, özel kurum ve kamu kuruluşları ve resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’ nın 8. ve 9. maddesinde yer alan düzenlemelere riayet edilmekte ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

5. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

 

6. Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi olarak, şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

• Haklarınıza ve KVKK’ nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletmeniz mümkündür. İşyerimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, kurulca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir

 

GABRİNİ KOZMETİK ANONİM ŞİRKETİ